Prevádzkovateľ

TK LOVE 4 TENNIS
Čsl. parašutistov 29, 831 03 Bratislava
IČO 42173060

Prevádzka

Areál InterSport Stupava
Nová 1598/64 Stupava

Kontakt

Tel. 0911 130 963
E-mail seleckymichal@gmail.com

Všeobecné obchodné podmienky a správny poriadok Tenisové centrum Stupava (TCS)

 1. Poskytovateľom služieb v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je spoločnosť TK LOVE 4 TENNIS, Čsl. parašutistov 29, 831 03 Bratislava.
 2. Každý užívateľ  športovej plochy (ďalej len ŠP) ako aj návštevník TCS je povinný dodržiavať  VOP, ďalej pokyny na informačných tabuliach areálu a pokyny personálu TCS. 
 3. Na ŠP majú umožnený vstup užívatelia výlučne iba po uhradení poplatku za ŠP. Pred vstupom na športovisko je užívateľ povinný zvážiť svoj zdravotný stav.
 4. Rezerváciu športovej plochy môžu vykonať len registrovaní užívatelia.

POSTUP JEDNORÁZOVEJ REZERVÁCIE ŠPORTOVISKA 

 1. Užívateľ sa prihlási do rezervačného systému
 2. Vyberie si športovisko a označením voľného políčka/políčok s vybraným časom si tento termín zarezervuje. Rezerváciu je možné vykonať maximálne 10 dní vopred. Minimálná doba prenájmu TCS je 60 minút.
 3. Užívateľ obdrží e-mail s prehľadom rezervácie. Rezervácia prostredníctvom tohto systému je záväzná s povinnosťou platby.
 4. Neregistrovaný užívateľ nemôže vykonať rezerváciu.

POSTUP PRE CELOSEZÓNNÉ REZERVÁCIE

Užívateľ si môže rezervovať športovisko aj na celú sezónu- zimnú alebo letnú. Pre podmienky celosezónnych rezervácií je potrebné kontaktovať mailom seleckymichal@gmail.com .

POVINNOSTI UŽÍVATEĽOV

 1. Uživateľ je povinný pred začatím hry zrealizovať platbu za prenájom ŠP.
 2. Každý užívateľ dvorcov je povinný po ukončení hry uviesť dvorec do pôvodného stavu náradím určeným na túto činnosť ako je kefa, metla, sieťovačka, zrovnávačka. Toto náradie je súčasťou výbavy každého dvorca. 
 3. Hrací čas zahŕňa aj čas na úpravu dvorca do pôvodného stavu. 
 4. Vstup na dvorce je povolený len v obuvi určenej na tento povrch a v primeranom športovom úbore. 
 5. Užívatelia a návštevníci TCS sú povinní šetrne a hospodárne zaobchádzať s technickým zariadením a vybavením TCS. V prípade poškodenia zariadenia alebo dvorca je túto skutočnosť užívateľ bezodkladne nahlásiť na recepcii alebo personálu TCS.
 6. Užívatelia ŠP ako aj návštevníci TCS sa zaväzujú dodržiavať bezpečnostné, zdravotné, hygienické, protipožiarne a iné všeobecne platné právne predpisy. 
 7. Užívatelia a návštevníci TCS sú povinní dodržiavať štandardy športovej etiky voči všetkým užívateľom a návštevníkom TCS a sú povinní udržiavať ticho, kľud a humánny vzťah k okolitému životnému prostrediu. 
 8. V prípade nedodržania niektorého z vyššie uvedených bodov ŠP zo strany užívateľa ŠP si prevádzkovateľ TCS vyhradzuje právo neumožniť užívateľovi ŠP využitie celého hracieho času, prípadne mu neumožni vstup na ŠP bez nároku užívateľa na vrátenie poplatku za prenájom ŠP. 

POPLATKY

 1. Aktuálny cenník je na internetovej stránke https://love4tennis.com/sk/tenisove-centrum-stupava/ Cena služby je uvedená vždy pri jej rezervácii. Všetky ceny v cenníku sú v eurách.
 2. Užívateľ môže využiť na platbu tieto možnosti:
  1. čerpaním z vopred uhradeného kreditu. 
 3. Kredit je hodnota peňažných prostriedkov Užívateľa evidovaných na účte. Kredit je zvyšovaný o hodnotu vkladov Užívateľa a znižovaný o hodnotu čerpaných služieb Užívateľom. Informáciu o aktuálnom stave Kreditu je možné zistiť po prihlásení Užívateľa do rezervačného systému. Kredit je možné navýšiť cez Online platby.
 4. V cene je zahrnutá možnosť využívania sociálnych zariadení, ako sú prezliekacie šatne s odkladacími skrinkami, sprchy a WC. 
 5. Užívatelia ŠP majú nárok na vrátenie poplatku za ich prenájom v prípade, že im nebolo umožnené tieto plochy využívať z dôvodu nespôsobilého technického stavu športoviska zavineného prevádzkovateľom ŠA. 
 6. Užívateľ berie na vedomie, že TCS je oprávnený v prípade usporiadania športového podujatia zrušiť v čase prípravy a usporiadania tohto podujatia užívateľom rezervované služby. Túto skutočnosť je TCS povinný oznámiť Užívateľovi minimálne 7 dní vopred na kontakt (tel. číslo alebo e-mail), uvedený Užívateľom pri registrácii. 
 7. Užívateľ berie na vedomie, že TCS je oprávnený z dôvodu technických problémov alebo vyššej moci zrušiť počas trvania týchto dôvodov Užívateľom rezervované služby. Túto skutočnosť je TCS povinný oznámiť Užívateľovi bezodkladne po ich zistení na kontakt (tel .číslo alebo e-mail), uvedený Užívateľom pri registrácii. 
 8. Za zrušené služby bude Užívateľovi vrátený už zaplatený poplatok formou pripísania Kreditu na Užívateľský účet.

Rezervačné podmienky

Storno podmienky

Reklamácie

Prípadné reklamácie rezervácií a platieb je možné zasielať emailom na seleckymichal@gmail.com alebo písomne na hore uvedenej adrese prevádzkovateľa.

Rezerváciou v rezervačnom systéme súhlasíte s obchodnými podmienkami.

Online platby